พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองย่างกุ้งอย่ามาก สำหรับชื่อของ ชเวดากอง มาจากชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง โดยคำว่า ชเว หมายถึง ทอง

สันนิฐานว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อน ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อกันว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 6-10 มีเรื่องเล่าที่ว่าเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเริ่มมาจาก พี่น้องพ่อค้า 2 คน ซึ่งเป็นชาวมอญได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น สำหรับให้พ่อค้าทั้งสองรับไว้บูชา จึงมีการสร้างเจดีย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บพระเกศาไว้ในเจดีย์ เริ่มแรกเจดีย์ไม่ได้มีความสูงเหมือนในปัจจุบัน หลังจากสร้างเสร็จแล้ว เจดีย์ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน ต่อมาในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงบูรณะเจดีย์ใหม่ขึ้นและมีความสูงประมาณ 18 เมตร และหลังจากนั้นเจดีย์ได้ถูกต่อเติมและซ่อมแซมเรื่อยมาจนปัจจุบันเจดีย์มีความสูงประมาณ 98 เมตร และในมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี จากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้เจดีย์ถล่มลงมา

ตามความเชื่อของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและสักการะพระมหาเจดีย์ ต้องถอดรองทุกครั้งเมื่อขึ้นเจดีย์และให้เดินตามเข็มนาฬิกา ขึ้นอยู่กับดวงวันเกิดของผู้เข้าที่จะดูตาม 12 นักษัตร รอบ ๆ พระเจดีย์ก็มีศาลเจ้าเล็ก ๆ อยู่รายรอบ