เมืองพุกาม

เมืองพุกาม เป็นเมืองที่เก่าแก่มากและเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศ มีประวัติศาสตร์และหลักฐานของโบราณสถานที่เก่าแก่มายาวนานมากที่สุด เมืองพุกามเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรพุกามโบราณ ในช่วงปี พ.ศ. 1587 – 1830 เป็นอาณาที่ยิ่งใหญ่และเป็นอาณาจักรแห่งแรกที่ค้นพบตามหลักฐานประวัติศาสตร์ของพม่า พุกามนับว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามอย่างมาก ปัจจุบันนับว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์จำนวนมาก แม้ว่าในปัจจุบันพุกามจะเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม แต่ก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งทางรัฐบาลพม่าเองก็พยายามเร่งเสนอรายชื่อเมืองพุกามเป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการเสนอชื่อและคุณสมบัติของเมือง เมืองพุกามปัจจุบันตั้งอยู่ภูมิภาคมัณฑะเลย์ โดยห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ราว 145 กิโลเมตร … More เมืองพุกาม

เมืองมัณฑะเลย์

หากจะกล่าวถึงมัณฑะเลย์ เมืองที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่า มัณฑะเลย์เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานรวมถึงโบราณสถานต่างๆที่สวยงามอย่างมาก มัณฑะเลย์อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพม่าและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากย่างกุ้ง ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคมัณฑะเลย์ เป็นเมืองที่เรียบไปตามแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำที่สำคัญของประเทศและเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากนครย่างกุ้งทางทิศเหนือราว 716 กิโลเมตร มัณฑะเลย์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1857 ในตอนนั้นมีพระเจ้ามินดงเป็นเจ้าเมือง ชื่อของเมืองนั้นถูกตั้งตามภูเขามัณฑะเลย์ภูเขาที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองที่มีความสูง 775 ฟุต ในอดีตมัณฑะเลย์ถือว่าเป็นเมืองๆหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการค้า โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งผู้ค้าจะล่องไปตามแม่น้ำอิรวดี มัณฑะเลย์จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในสมัยนั้นนอกจากการค้าในประเทศแล้ว มัณฑะเลย์ยังกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางเข้ามาค้าขายของอินเดียและจีนซึ่งเป็นการค้าที่สำคัญมากในตอนนั้น นอกจากนี้แล้วรัฐบาลพม่ายังให้ความสำคัญกับนิคมอุตสาหกรรมในปี 1990 … More เมืองมัณฑะเลย์

การปกครองและการคมนาคมของกรุงเนปีดอร์

กรุงเนปีดอร์ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 จากแนวความคิดของ พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย เพราะเมืองเนปีดอร์มีความสะดวกในการบริหารบ้านเมืองและประเทศซึ่งเพราะว่ากรุงเนปีดอร์ตั้งอยู่พื้นที่ส่วนที่เป็นใจกลางประเทศพอดี โดยเริ่มการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2545 กรุงเนปีดอร์ ได้รับการบริหารและแต่งตั้งจากประธานาธิบดีและดำเนินการโดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลและบริหารเมืองรวมถึงสมาชิกของเนปีดอร์ โดยนายเต็ง ยุ้น ได้รับการตั้งแต่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีของเมือง โดยมีสมาชิกทั้งหมด 9 … More การปกครองและการคมนาคมของกรุงเนปีดอร์

นครเนปีดอร์ เมืองหลวงแห่งพม่า

นครเนปีดอร์ หรือ เมืองเนปีดอร์ เป็นเมืองแห่งใหม่ของประเทศเมียร์มาร์ หรือ พม่า ซึ่งรัฐบาลพม่าได้ประกาศให้เมืองเนปีดอร์เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศเพื่อให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศของพม่า เมืองนี้อยู่ห่างเมืองย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าของพม่าราว 320 กิโลเมตร นครเนปีดอร์ถูกสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนนครย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เนปีดอร์นับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตเร็วมาก ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเมืองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ และนับว่าเป็นเมืองหลวงที่ติดอันดับ 1 … More นครเนปีดอร์ เมืองหลวงแห่งพม่า

ท่องเมืองย่างกุ้ง

เมืองย่างกุ้ง หรือ นครย่างกุ้ง หรือ ร่างกุ้ง เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ในเขตย่างกุ้ง เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่ามายาวนานจนถึงปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลพม่าได้ทำการจัดตั้งและประกาศให้เมืองเนปิดอร์คือเมืองหลวงของพม่าแห่งใหม่ซึ่งอยู่ภาคกลางของประเทศ แต่ย่างกุ้งแม้ว่าจะไม่ใช้เมืองหลวงแล้ว แต่ก็ยังเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าและมีประชากรหนาแน่นกว่าเมืองอื่น โดยย่างกุ้งมีประชากรราว 7-8 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญที่สุด นครย่างกุ้งถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดของพม่า ซึ่งภายในเมืองนั้นมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโบราณของพม่าและอาคารรูปทรงยุโรป ซึ่งในอดีตเป็นช่วงของการล่าอาณานิคมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ทำให้นครย่างกุ้งนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว … More ท่องเมืองย่างกุ้ง

8 สถานที่ไหว้พระของพม่าที่ควรไป ตอน 2

มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม พระมหาเจดีย์ที่สวยงามแห่งเมืองพุกาม เป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นราว 950 ปีก่อนพุทธศักราชสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าอโนรธามังช่อ ภายในเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ถูกบูรณะหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันเจดีย์มีความสูงประมาณ 53 เมตร และถูกหุ้มด้วยทองคำเปลว พระบัวเข็ม วัดผ่องเตาอู วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่รัฐฉาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบัวเข็มที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจ ของชาวอินทา … More 8 สถานที่ไหว้พระของพม่าที่ควรไป ตอน 2

8 สถานที่ไหว้พระของพม่าที่ควรไป ตอน 1

พม่า หรือ เมียร์มาร์ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าเคารพ สักการะ มากมายนอกจากวัดวาอารามที่สวยงามแล้ว พม่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่งดงามอย่างมากจนเรียกว่าเป็นประเทศที่รมรื่นด้วยป่าไม้ต้นไม้ ทั้งนี้มีเส้นทางแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่ามากมายที่นักท่องเที่ยวควรไปเที่ยวชมอย่างมาก มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่เก่าแก่ของพม่ามีประวัติมายาวนานมากและถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุด มหาเจดีย์ชเวดากองนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า ซึ่งเจดีย์ถูกประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์ รวมถึงยอดเจดีย์ยังมีทองคำน้ำหนักมากประทับด้านบนของเจดีย์ด้วย พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ที่เก่าแก่นานกว่า 680 … More 8 สถานที่ไหว้พระของพม่าที่ควรไป ตอน 1

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองย่างกุ้งอย่ามาก … More พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ภูเขาโปปา (Mount Popa) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พม่า หรือ เมียร์มา เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ แหล่งประวัติศาสตร์มายาวนานอีกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสีสันเอกลักษณ์ของความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมือง ภูเขาโปปา (Mount Popa) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพม่า ภูเขาโปปา หรือ มหาคีรีนัต มีความสูงประมาณ 1,518 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูเขาแห่งนี้อดีตเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน แต่ปัจจุบันดับสนิทแล้ว โปบา … More ภูเขาโปปา (Mount Popa) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

สะพานอูเบ็ง สะพานประวัติศาสตร์

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานไม้แห่งหนึ่งของพม่าที่มีความเก่าแก่อย่างมาก สะพานไม้แห่งนี้ทอดยาวข้ามทะเลสาบตองตะมาน สะพานแห่งนี้ทอดยาวไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี ซึ่งอยู่อีกฟากของทะเลสาบ สะพานไม้อูเบ็งนี้นับว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่มากที่สุด ถูกสร้างขึ้นในปี 1850 ซึ่งสะพานถูกสร้างด้วยไม้สักทั้งหมด มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สะพานไม้แห่งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลกด้วย สันนิฐานว่าสะพานไม้ดังกล่าวถูกสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อถอนพระราชวังเก่าของกรุงอังวะ โดยการย้ายมายังอมรปุระ คาดว่าใช้ไม้สักมากกว่า 1,800 ต้น เมื่อไม้สักดังกล่าวหลงเหลือและฝั่งตรงข้ามทะเลสาบเป็นเจดีย์ ทำให้พระเจ้าปดุงโปรดฯให้ … More สะพานอูเบ็ง สะพานประวัติศาสตร์