เมืองพุกาม

เมืองพุกาม เป็นเมืองที่เก่าแก่มากและเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศ มีประวัติศาสตร์และหลักฐานของโบราณสถานที่เก่าแก่มายาวนานมากที่สุด เมืองพุกามเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรพุกามโบราณ ในช่วงปี พ.ศ. 1587 – 1830 เป็นอาณาที่ยิ่งใหญ่และเป็นอาณาจักรแห่งแรกที่ค้นพบตามหลักฐานประวัติศาสตร์ของพม่า พุกามนับว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามอย่างมาก ปัจจุบันนับว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์จำนวนมาก แม้ว่าในปัจจุบันพุกามจะเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม แต่ก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งทางรัฐบาลพม่าเองก็พยายามเร่งเสนอรายชื่อเมืองพุกามเป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการเสนอชื่อและคุณสมบัติของเมือง เมืองพุกามปัจจุบันตั้งอยู่ภูมิภาคมัณฑะเลย์ โดยห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ราว 145 กิโลเมตร … More เมืองพุกาม

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองย่างกุ้งอย่ามาก … More พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง